راهنمای ورود به پورتال

جهت ورود به سیستم طبق تصویر زیر از منوی سمت راست اقدام نمایید .

کد سهام داری : کد سهام داری (کد مخصوص سهام شرکت سیمان خمسه ) منحصر به فرد هر سهام دار می باشد و بصورت عددی با اعداد انگلیسی وارد کنید .

کد سهام داری 10 رقم می باشد و در صورتی که کد ثبت شده در برگه سهام بصورت 5 رقمی چاپ شده است اعداد 41100 را قبل از رقم چاپ شده وارد نمایید .

شماره شناسنامه : بدلیل در دسترس نبودن کد ملی همه سهام داران جهت ورود از شماره شناسنامه استفاده می شود که باید مقدار عددی و با زبان انگلیسی ثبت گردد .

  • در صورت وجود حروف و کلمه در شماره شناسنامه خود صرفا عدد را وارد نمایید ، مانند : م/5 فقط عدد 5 را وارد نمایید .
  • در صورت ثبت کد ملی در قسمت شماره شناسنامه خود ، کد ملی را بدون خط تیره و فاصله وارد نمایید .